Skinner


Lots

Shanghai Museum, You lan shen cai: Yuan dai qing hua ci qi te ji (Splendors in Smalt: Art of Yuan Blue-and-white Porcelain), Shanghai: Shanghai Museum, 2012, revised edition.

Shanghai Museum

Lot:
1003
Sold for:
$111
Yuan Tie (ed.), Jiang xi zang ci quan ji min guo xia han ying dui zhao (Complete Collection of Porcelain from Jiangxi Provence: Porcelain from the Years 1912 to 1949), two vols., Beijing: Morning

Yuan Tie (ed.)

Lot:
1005
Sold for:
$308
Nanjing bo wu yuan, Gong ting zhen zang: Zhongguo Qing dai guan yao ci qi (Treasures of the Royalty: Official Kiln Porcelain of the Chinese Qing Dynasty), Shanghai: Shanghai wen hua chu ban she,

Nanjing bo wu yuan

Lot:
1006
Sold for:
$677
National Palace Museum, Fu shou kang ning ji xiang tu an ci qi te zhan tu lu (Good Fortune, Long Life, Health, and Peace: Special Exhibition of Porcelain with Auspicious Designs), Taipei: National

National Palace Museum

Lot:
1006A
Sold for:
$197
Gu gong bo wu yuan, Gu gong zhen cang Kang Yong Qian ci qi tu lu (Kangxi, Yongzheng, Qianlong: Qing Porcelain from the Palace Museum Collection), Xianggang: Liang mu chu ban she, 1989.

Gu gong bo wu yuan

Lot:
1014
Sold for:
$523
Liang-yu Liu, Survey of Chinese Ceramics, five vols., Taipei: Aries Gemini Publishing, 1991.

Liang-yu Liu

Lot:
1016
Sold for:
$861
Baiquan Liang, Yixing zi sha (Yixing Purple Clay Ware), Beijing: Wen wu chu ban she, 1991.

Baiquan Liang

Lot:
1020
Sold for:
$246